To Do List

PRAY ……. Like Nehemiah OBEY ……. Like Daniel

LEAD …….. Like Moses BUILD ……. Like Noah

FIGHT ……. Like David SERVE ……. Like Martha

BELIEVE ….. Like Mary EDUCATE … Like Paul

PROTECT … Like Peter LOVE ………. Like JESUS

1b