PRAY

Happy? Pray. Sad? Pray.

Stressed? Pray. Depressed?

Pray. Joyous? Pray. Confused?

Pray. Scared? Pray.